NCERT Book Class 10 Sanskrit (Textbooks) Download : शेमुषी:, व्याकरणविथि: एवम् अभ्यास्वानभव: -2

Students of class 10 can download here NCERT Book Class 10 Sanskrit. Chekrs.com is providing online study material for the students who are pursuing in class 10. You will be able to download chapter wise or the complete book pdf on this page. CBSE and state board students can easily access this study material. Sharing is caring.

NCERT Book Class 10 Sanskrit: Download Here

शेमुषी
विषयानुक्रमणिका
प्रथमः पाठः शुचिपर्यावरणम्
द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा
तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः
चतुर्थः पाठः शिशुलालनम्
पचमः पाठः जननी तुल्यवत्सला
षष्ठः पाठः सुभाषितानि
सप्तमः पाठः सौहार्दं प्रकृतेः शोभा
अष्टमः पाठः विचित्राः साक्षी
नवमः पाठः सूक्तयः
दशमः पाठः भूकम्पविभीषिका
एकादशः पाठः प्राणेभ्यो‍‍‌‍‌ऽपि प्रियः सुहृद्
द्वादशः पाठः अन्योक्तयः
सम्पूर्ण: पुस्तका:
व्याकरणविथि:
विषयानुक्रमणिका
प्रथम वर्ण विचार
द्वितीय संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण
तृतीय सन्धि
चतुर्थ शब्दरूप: सामान्यि परिचय
पंचम धातुरूप: सामान्य परिचय
षष्ठ उपसर्ग
सप्तम अव्यय
अष्टम प्रत्यय
नवम समास परिचय
दशम कारक और विभक्ति
एकादश वाच्य परिवर्तन
द्वादश रचना प्रयोग
सम्पूर्ण: पुस्तका:
अभ्यासवानभव:
विषयानुक्रमणिका
अपठितावबोधनम्
पत्रलेखनम्
अनुच्छेद लेखनम्
चित्रवर्णनम्
रचनावाद
सन्धि:
समासा:
प्रत्यrया:
अव्ययानि
समय:
वाच्यम
अशुद्धिसोधनम
मिश्रिताभ्यास:
आदर्शप्रश्नपत्रम्
सम्पूर्णा: पुस्तका:

Valuable Feedback
0 %
0 %
0 %
0 %

"Drop your suggestions in below comment box, So we can help you in a better way"


WE KNOW WHAT’S UPCOMING

Add Comment