NCERT Book Class 6 Sanskrit (Textbook) Download Pdf : (रुचिरा)

NCERT Book Class 6 Sanskrit (Textbook) Download Pdf : (रुचिरा) – Are you looking for NCERT Books? Download your desire book pdf on this page. We are giving here chapter wise pdf for class 6 Sanskrit or can download the complete book pdf.

NCERT Book for Class 6 Sanskrit Pdf

संस्कृत (रुचिरा)
पाठानुक्रमणिका
प्रथमः पाठ: – शब्दपरिचय: 1
द्वीतीय: पाठ: – शब्दपरिचय: 2
तृतीया: पाठ: – शब्दपरिचय: 3
चतुर्थ: पाठ: – विद्यालय:
पञ्चम: पाठ: – वृक्षा:
षष्ठ: पाठ: – समुंद्रतट:
सप्त: पाठ: – बकस्य प्रतिकार:
अष्ठम: पाठ: – सूक्तिस्तबक:
नवम: पाठ: – क्रीड़ास्पर्धा:
दशम: पाठ: – कृषिका: कर्मवीरा:
एकादश: पाठ: – पुष्पोत्सव:
द्वादश: पाठ: – दशम: त्वम् असि
त्रयोदश: पाठ: – विमानयानं रचयाम
चतुर्दश: पाठ: – अहह आ: च
पञ्चदशः पाठ: – मातुलचन्द्र!!
सम्पूर्ण: पुस्तक:
Valuable Feedback
15.38 %
26.92 %
11.54 %
46.15 %

"Drop your suggestions in below comment box, So we can help you in a better way"


WE KNOW WHAT’S UPCOMING

Add Comment