NCERT Book Class 11 Sanskrit: Download Pdf Here

Chekrs.com is providing NCERT Book for Class 11 Sanskrit for new session. We deliver quality content for our audience which will be helpful for getting good marks or grades in half yearly and annual examinations. Bookmarking of this page is indispensable for getting latest update regarding study material, board exams, NCERT books, solutions etc.

NCERT Book for Class 11 Sanskrit: Download Pdf

भास्वती:
विषयानुक्रमणिका
प्रथमः पाठः कुशलप्रशासनम्
द्वितीयः पाठः सौवर्णो नकुलः
तृतीयः पाठः सूक्तिसुध
चतुर्थः पाठः ऋतुचर्या
पञ्चम पाठः वीरः सर्वदमनः
षष्ठः पाठः शुकशावकोदन्तः
सप्तमः पाठः भव्यः सत्याग्रहाश्रमः
अष्टमः पाठः संगडीतानुरानी सुब्बण्णः
नवमः पाठः वस्त्राविक्रयः
दशमः पाठः यद्भूतहितं तत्सत्यम्
एकादशः पाठः स मे प्रियः
द्वादशः पाठः अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि
सम्पूर्ण पुस्तक:
शास्वती
विषयानुक्रमणिका
प्रथमः पाठः विद्ययाऽमृतमश्नुते
द्वितीयः पाठः रघुकौत्ससंवादः
तृतीयः पाठः बालकौतुकम्
चतुर्थः पाठः कर्मगौरवम्
पञ्चमः पाठः शुकनासोपदेशः
षष्ठः पाठः सूक्तिसुध
सप्तमः पाठः विक्रमस्यौदार्यम्
अष्टमः पाठः भू-विभागाः
नवमः पाठः कार्यं वा साध्येयं, देहं वा पातयेयम्
दशमः पाठः दीनबन्धु: श्रीनायारः
एकादशः पाठः उद्भिज्ज-परिषद्
द्वादशः पाठः किन्तोः कुटिलता
त्रायोदशः पाठः योगस्य वैशिष्ट्यम्
चतुर्दशः पाठः कथं शब्दानुशासनं कर्तव्यम्
सम्पूर्ण पुस्तक:

Valuable Feedback
0 %
0 %
0 %
0 %

"Drop your suggestions in below comment box, So we can help you in a better way"


WE KNOW WHAT’S UPCOMING

Add Comment