NCERT Book for Class 7 Sanskrit (Textbook) Download Pdf : रुचिरा

Hello students, you can download NCERT Book for Class 7 Sanskrit Pdf for new session. We are providing online study material for class 1st to 12th. We believe in quality and authenticate content. Sharing is caring.

NCERT Book for Class 7 Sanskrit: Download Pdf

Sanskrit- रुचिरा
पाठानुक्रमणिका
प्रथम: पाठ: सुभाषितानि
द्वितीय: पाठ: दुर्बुद्धि विनश्यति
तृतीय: पाठ: स्वावलम्बनम्
चतुर्थ: पाठ: हास्यबालकविसम्मेलनम्
पञ्चम: पाठ: पण्डिता रमाबाई
षष्ठ: पाठ: सदाचार:
सप्तम: पाठ: संकल्प: सिद्धिदायक:
अष्टम: पाठ: त्रिवर्ण: ध्वज:
नवम: पाठ: अहमपि विद्यालयम
दशम: पाठ: विश्वबंधुत्वम
एकादश: पाठ: समवायो हि दुर्जय:
द्वादश: पाठ: विद्याधनम
त्रयोदाश: पाठ: अमृतं संस्कृतम
चतुर्दश: पाठ: अनारिकाया: जिज्ञासा
पञ्चदश: पाठ: लालनगीतम!
सम्पूर्ण: पुस्तक:

Valuable Feedback
25 %
50 %
0 %
25 %

"Drop your suggestions in below comment box, So we can help you in a better way"


WE KNOW WHAT’S UPCOMING

Add Comment